Regulamin sklepu

Regulamin zakupów obowiązujący w sklepie http://www.afe.pl

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, obowiązujący od dnia 25.12.2014r.:


 
Definicje.   
     
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:       
         
DOK - telefoniczny Dział  Obsługi Klienta   Usługodawcy, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty i/lub   dokonać Rezerwacji drogą telefoniczną.
         
Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta,   ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
         
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku   życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba   prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której   przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub   zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług   Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
         
Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
         
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
         
Przedsiębiorca -  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w np. 33 1 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
         
Konto (Twoje Konto) – pod strona serwisu Sklepu, w ramach   której Klient ma możliwość  zarządzać danymi osobowymi,   kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez   niego Zamówień oraz usunąć konto.
         
Login Klienta (Login) - ciąg znaków alfanumerycznych   (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Twojego Klienta, ustalany   samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
         
Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy   wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia   usług drogą elektroniczną.
         
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na   założeniu  "Twojego Konta", dokonana z wykorzystaniem panelu   administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu   Sklepu.
         
Rezerwacja - dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu   Internetowego rezerwacja Produktu, który ma zostać zakupiony    przez Klienta w Sklepie fizycznym .
         
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron,   nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np.   strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby   powietrzne).
         
Sklep Internetowy  (Sklep, Sklep Internetowy) -   serwis internetowy dostępny pod adresem www.afe.pl, za   pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty i/lub dokonać   Rezerwacji.
         
Sklep fizyczny  -   dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży.
         
Strona - Usługodawca i Klient.
         
Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np.   informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub   filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach   pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i   rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez   zawarcie odesłania internetowego -linku- do innej strony internetowej.
         
Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
         
Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym www.afe.pl
         
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu   ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z   wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą   telefoniczną) lub w Sklepie fizycznym .
         
Usługa (Usługi) - usługa świadczona przez Usługodawcę   drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za   pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.afe.pl
         
Usługodawca - oznacza: AFE Monika Michałkiewicz z siedzibą w Gdyni przy ul. Poznańskiej 4/1, o numerze NIP 7392993866, o numerze REGON 220048150, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta miasta Gdynia pod numerem 64438
         
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające   bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za   pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające   rodzaj i liczbę Produktu.      
     
 
 
 
I Postanowienia ogólne.   
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez   Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na   odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.afe.pl oraz z oferowanych   za jego pośrednictwem Usług.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną   niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z   2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.afe.pl oraz DOK prowadzony jest przez firmę AFE Monika Michałkiewicz z siedzibą w Gdyni przy ul. Poznańskiej 4/1, o numerze NIP 7392993866, o numerze REGON 220048150, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta miasta Gdynia pod numerem 64438.
4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i DOK następujące usługi:
4.1 umożliwienie Klientom dokonywania Rezerwacji Produktów jakie są dostępne w Sklepach fizycznych,         
4.2 umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w   Sklepie Internetowym oraz  Sklepie fizycznym.

5. W przypadku umów w zakresie usług finansowych (sprzedaż ratalna) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług   wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów.   
6. 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy   dokonali Zamówień lub Rezerwacji drogą telefoniczną (za pośrednictwem DOK) niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy   dokonali Zamówień lub Rezerwacji drogą telefoniczną (za pośrednictwem DOK) niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
7. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Rezerwacji lub Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z   koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego.   Powyższe opłaty nie są pobierane przez. Usługodawcę, ale przez dostawcę   publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
8. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do   świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego  przez osoby trzecie, które ponoszą w   tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego   zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.      
9. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za   pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.    
10. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do   wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18   lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług   będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu   www.afe.pl . Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to   praw przysługujących Konsumentom.
12. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu   Internetowego , w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.
13. Korzystanie ze Sklepu Internetowego  możliwe   jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego   korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:       
13.1 Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
13.2 Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,        
13.3 Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

14. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu   gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez   Klienta w celu:       
         
14.1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której   Klient nie musi na każdej pod stronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać   Hasła,
         
14.2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
         
14.3. tworzenia statystyk oglądalności pod stron ww. serwisu.
     
15. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług   świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w   szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące   w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie   baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub   podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
     
16. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w   każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego   (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.afe.pl oraz sporządzić jego wydruk.
     
17. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności   ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią   zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
     
18. Informacja o cenie podawana na stronie www.afe.pl ma   charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,   o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 Regulaminu. Cena ta nie   ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się   pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania   na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed   otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
     
19. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i   niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od   momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy   telefonicznej z Klientem.
     
20. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów   umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji   konkretnie wskazanych na nich modeli. Kolory  mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora.  

II. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego  i DOK.   
     
1. W ramach serwisu www.afe.pl Usługodawca zobowiązuje   się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w   niniejszym Regulaminie.
     
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje   zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta   formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez   Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu   przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
     
3. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,   udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu   odpowiednich rubryk formularza.
     
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania   technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków   wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych   możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez   wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
     
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w   związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień i   Rezerwacji drogą telefoniczną, Usługodawca podejmuje środki techniczne i   organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa   świadczonej Usługi.
     
6. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani   dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w   rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym   zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia   końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia i/lub   Rezerwacji.
     
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:       
         
7.1. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w   sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez   użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
         
7.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub   umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej;   podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na   celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
         
7.3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w   sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w   danym zakresie zwyczajami,
         
7.4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
         
7.5. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w   sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z   poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i   wszelkich przysługujących im praw,
         
7.6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach   Sklepu Internetowego  jedynie w zakresie własnego użytku   osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne   wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
             
8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności   wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas   dokonywania Zamówienia lub Rezerwacji drogą telefoniczną.
     
9. W przypadku   złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego   samego Produktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania   takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z   Klientem warunkach.
     
10. Usługodawca prowadzi sprzedaż hurtową dla zarejestrowanych i zweryfikowanych odbiorców hurtowych.
     
11. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić   Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o   jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym   Regulaminie.
     
12. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze   Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień i/lub Rezerwacji drogą   telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub   całości zasobów Sklepu Internetowego  lub usług oferowanych w   ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia   przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:       
         
12.1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,    

12.2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
         
12.3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
         
12.4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez   kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich   kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi   przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI   niniejszego Regulaminu.
     
13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze   Sklepu Internetowego  na podstawie postanowień art. III ust.  12 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej   zgody Usługodawcy.
   
 
 
III. Rezerwacja Produktów i zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy i DOK.   
     
1. Klient może:       
         
1.1. dokonać poprzez Sklep Internetowy lub drogą telefoniczną   Rezerwacji wybranego Produktu, który następnie zakupi w Sklepie fizycznym; w przypadku Rezerwacji Produktu, umowa   sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta w Sklepie fizycznym  oraz w terminie   wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie   nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie   zrezygnować z Rezerwacji.
         
1.2. Kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na   odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną   wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z   otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art.   IV ust. 7 punkt 2 Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą   telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży   Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę   złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.  
     
2. Aby dokonać Rezerwacji Produktu poprzez Sklep Internetowy, należy wejść na stronę internetową www.afe.pl,   dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym  i   dokonać Rezerwacji tego Produktu przez wybór opcji "Odbiór osobisty" jako formy przesyłki, opcji "Gotówka przy odbiorze" oraz podejmując kolejne czynności   techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
     
3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość   poprzez Sklep Internetowy  należy wejść na stronę   internetową www.afe.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu   dostępnego w Sklepie Internetowym  i złożyć Zamówienie ze   wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności   techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
     
4. Aby dokonać Rezerwacji Produktu drogą telefoniczną, należy   zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych   ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu   Internetowego) i dokonać Rezerwacji tego Produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o wskazówki konsultanta   DOK Usługodawcy.
     
5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą   telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w   treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie   internetowej Sklepu Internetowego), a następnie dokonać wyboru tego   Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu,   podejmując kolejne czynności w oparciu o wskazówki konsultanta DOK Usługodawcy.
     
6. Rezerwacja Produktu i złożenie skutecznego Zamówienia   możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu.
     
7. Po dokonaniu Rezerwacji Produktu lub złożeniu Zamówienia,   Klient - w przypadku podania adresu e-mail -  otrzymuje wiadomości   e-mail, a w szczególności:       
         
7.1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu,
         
7.2. e-mail o tytule -Przyjęcie do realizacji zamówienia nr XXXXXX- zawierający ostateczne potwierdzenie   Rezerwacji lub    potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może   być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub   Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych   od dnia wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia, nie będzie możliwe   zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Rezerwacja lub   Zamówienie mogą zostać anulowane.
       
     
     
8. W przypadku zakupu Produktów w systemie ratalnym Umowa   sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym. W tym   celu należy dokonać Rezerwacji Produktów za pośrednictwem Sklepu   Internetowego.
     
9. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji   Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w   treści art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej. W powyższym terminie Klient jest   uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu   należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi   prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści   Zamówienia.
     
10. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają   wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość   uiszczenia ceny:       
         
10.1. w przypadku dokonania Rezerwacji Produktu za   pośrednictwem Sklepu i późniejszego jego zakupu  przez Klienta w Sklepie fizycznym  - gotówką w momencie odbioru.
         
10.2. w przypadku dokonania Rezerwacji Produktu drogą telefoniczną i późniejszego jego zakupu  przez Klienta w Sklepie fizycznym  - gotówką w momencie odbioru, .
         
10.3. w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez   Sklep lub drogą telefoniczną, gotówką przy odbiorze dostawy,   przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w   serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu   płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia (DOK lub   Sklep).
       
     
     
11. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
     
12. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie   zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca   kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży,   o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
     
13. W przypadku dokonania Rezerwacji Produktu, Umowa sprzedaży   w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie   podanym w treści wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 7 punkt   2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile przy Produkcie nie   zaznaczono inaczej.
     
14. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem   własnym, przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną   wyraźnie wskazane podczas procesu Rezerwacji Towaru lub w czasie   składania Zamówienia.
     
15. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana   każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w   trakcie rozmowy telefonicznej.
     
16. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.
     
17. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia, Klient jest   zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich   realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu,   miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub   innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony   internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej
     
18. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane,   pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W   przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie   poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku   Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację   Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich   realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji   Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych   przez siebie opłat.
     
19. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w   wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej lub w   trakcie rozmowy telefonicznej.
     
20. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę   jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie   Polski.
     
21. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
     
22. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:       
         
22.1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
         
22.2. niekompletności przesyłki,
         
22.3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
       
        Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim   przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o   zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
     
23. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę   udzielenia kredytu przez instytucję finansową oraz brak możliwości   uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów   rozliczeniowych.
     
24. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep Internetowy.
   
 
 
IV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.   
     
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie lub przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy (link do forumlarza udostępniony został w ostatnim punkcie niniejszego regulaminu).
 2. Zwrot przedmiotu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 punkt B Regulaminu (Zamówienie). W przypadku usług finansowych (np. ubezpieczenie) stosuje się postanowienia właściwego dla ww. usług wzorca umownego (np. regulamin, ogólne warunki umowy) udostępnionego na stronie Sklepu.
 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: AFE , ul. Poznańska 4 , 81-305 Gdynia lub na adres e-mail: info@afe.pl
 4. Wskazany w art. V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a w szczególności:
  1. mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie i inne uszkodzenia) lub
  2. wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym,
 7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: AFE , ul. Poznańska 4 , 81-305 Gdynia lub na adres e-mail: info@afe.pl
 8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
 9. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Usługodawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwrotu. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, a jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku okoliczności i umów określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w art. 38:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 
V. Niezgodność Towaru z umową.   
     
1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za   niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w   zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych   warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego   (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
     
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z   postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta   jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia   postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy   obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w   szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o   ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę   wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z   późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach   sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141,   poz. 1176 ze zm.).
     
3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z   postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Przedsiębiorcy   jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia   postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy   obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w   szczególności Kodeksu cywilnego.
     
4. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu   wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o   jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła   Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych   możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich   okoliczności.
     
5. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z   tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży, rękojmi za wady lub gwarancji producenta   jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać   pisemnie bezpośrednio w  Sklepie fizycznym, lub drogą mailową na adres info@afe.pl lub przesłać na adres: AFE ul. Poznańska 4/1 , 81-305 Gdynia.  Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami   zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowych informacji o sposobie   odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział  Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.afe.pl.
   
 
 
VI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.   
     
1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni   poprawnego działania Sklepu oraz DOK, w takim zakresie, jaki wynika z   aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym   terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
     
2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w   treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w   zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu   Sklepu Internetowego  lub DOK.
     
3. W trakcie korzystania ze Sklepu lub DOK, Klient   zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich   nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu   Sklepu Internetowego lub DOK oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu   lub DOK.
     
4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu lub DOK   Klient może zgłaszać pisemnie na adres AFE, ul. Poznańska 4/1 , 81-305 Gdynia lub na adres e-mail:   info@afe.pl.
  
5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w   terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym   doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub DOK. Reklamację   złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia   się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
     
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.
     
7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
     
8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko,   adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości   związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub DOK.
     
9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
   
 
 
VII. Odpowiedzialność.   
     
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy   techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie   komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz   infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które   uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego lub DOK i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
     
2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie   technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu   korzystania ze Sklepu lub DOK sprzętem komputerowym lub urządzeniem   końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a   Sklepem lub DOK.
     
3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub   zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak   jak za działania lub zaniechania własne.
     
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:       
         
4.1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu,   systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie   Usługodawcy,
         
4.2. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego    lub DOK przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem,   postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
         
4.3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia,   stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze   technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
         
4.4. treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
         
4.5. za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.
            
     
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność   Sklepu lub DOK z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań   Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient   ponosi odpowiedzialność.
     
6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia   lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie lub DOK, w szczególności z   uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy   technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
   
 
VIII. Pozostałe prawa i obowiązki.   
     
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług   drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z   zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed   rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
     
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o   świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie   Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie   żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia   żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po   upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
     
3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług   drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez   Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą   usunięcia Konta Klienta.
     
4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w   trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień   niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do   zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
   
 
IX. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści w ramach serwisu Sklepu.   
     
1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje   dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą   Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie   zasoby teleinformatyczne.
     
2. Klient oświadcza, że:       
         
2.1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw   majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do -   odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np.   znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na   Treści,
         
2.2. jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców,
         
2.3. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu   danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich   nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one   dotyczą,
         
2.4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
         
2.5. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów   oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania   zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
     
     
3. Klient nie jest uprawniony do:       
         
3.1. zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych   osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez   wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
         
3.2. zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
       
          
4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter   zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one   naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a   także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego   prawa.
     
5. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:       
         
5.1. zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
         
5.2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa   związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw   własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze   zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
         
5.3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę   skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre   obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie   uznawanych za obraźliwe),
         
5.4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np.   stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu   konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten   podmiot usług i produktów),
         
5.5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre   obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać   treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym,   nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające   uczucia religijne).     
     
6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie   zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających art. X ust. 3-6 powyżej,   powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z   Usługodawcą pod adresem e-mail info@afe.pl lub  AFE, ul. Poznańska 4/1 , 81-305 Gdynia

     
7. Klient, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym   zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich   dozwolonego użytku osobistego.
     
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych   Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach   osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić   naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub   uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Usługodawca  prowadzi uprzednią moderację zamieszczanych Treści.
     
9. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez   Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści, wyłącznie w zakresie, w   jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej   dla ogółu osób korzystających ze Sklepu, do udostępniania lub   publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu   Sklepu, w internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu   Sklepu w internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich   rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji   o działaniu serwisu Sklepu i promocji jego działalności, w sposób   nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku właściciela Konta.
     
10. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
     
11. W przypadku, gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach   serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub   przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych   autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej,   przez Klienta lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń   Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest   zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym   naruszeniem przez Usługodawcę.
     
12. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany -   zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania   lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub   naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa w art. X ust.   11 powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy   równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany   jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane   koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych   roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o   których mowa powyżej.
    
X. Spory.  
Konsument posiada min. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:  
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Ubezpieczenia.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

       
  XI. Postanowienia przejściowe i końcowe.   
       
  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w   sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na   ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce   nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest   najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego   Regulaminu.
       
  2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i   wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym   Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego,   przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą   elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz   ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.   (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
       
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego   Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu   wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W   przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami   nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie   usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o   zmianie Regulaminu.
       
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie   internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą   elektroniczną) na każde jego żądanie.
       

  Poprzedni Regulamin, obowiązujący do dnia 25.12.2014r. dostępny jest pod adresem: www.platinnium.i365.pl/REGULAMIN2014.doc